Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ EKSPEDYCJA S.C.

obowiązujące od dnia 1 września 2021 roku


ŚCIĄGNIJ PDF

1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE TURYSTYKI
 

1.1. Organizatorem turystyki w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa są Kamila Radwan i Grzegorz Nakonieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ekspedycja S.C. z siedzibą w Szczecinie, Ul. Więckowskiego 7/U2, 70-411 Szczecin, o numerze NIP: 8513174146 oraz numerze REGON: 321480448, dalej zwanym jako „Organizator”.

1.4. Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej „Ustawą”), Organizator posiada zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wpisaniu go do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 17/14 oraz widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 8911.

1.5. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń klienta (zwanym dalej „Podróżnym”) w przypadku niewypłacalności Biura Podróży , Organizator zaświadcza, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1-3 Ustawy posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław oraz zapewnia powrót do kraju w przypadku gdy transport jest elementem imprezy turystycznej.

1.6. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Podróżnego o zwrot wpłaconych pieniędzy, Organizator informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 4 Ustawy dokonuje terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Przed zawarciem umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej (zwanej dalej „Umową”) Podróżny zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez EKSPEDYCJA S.C. (zwane dalej „OWU”) wydanym na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego (zwany dalej „k.c.”) oraz Ustawy.

2.2. Niniejsze OWU są integralną częścią Umowy.

2.3. Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej Podróżny zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w Umowie oraz oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z informacjami zawartymi w OWU dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania Umowy.

2.4. Podróżny zawierając umowę zobowiązany jest podać następujące swoje dane i/lub osób które zgłasza do udziału w imprezie (uczestników): imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, pod którym Podróżny będzie dostępny przed rozpoczęciem i podczas trwania imprezy turystycznej, adres e-mail, a w przypadku gdy impreza turystyczna będzie realizowana samolotami rejsowymi serię, numer oraz datę ważności paszportu lub dowodu osobistego. Podanie błędnych lub niepełnych danych osobowych może skutkować dodatkowymi kosztami lub brakiem możliwości realizacji usług. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.5. Podróżny jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych oraz o zmianie danych osobowych innych uczestników imprezy, w imieniu i na rzecz których zawarł umowę z Organizatorem, a także o zmianie lub wymianie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, nie krótszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zaniechanie poinformowania Organizatora o zmianie danych podanych powyżej może być potraktowane jako rezygnacja z udziału w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora i rodzić skutki określone w pkt. 8.3 poniżej. W przypadku imprez turystycznych organizowanych samolotami rejsowymi zmiana danych osobowych odbywa się z uwzględnieniem warunków oferty przewoźnika lotniczego i może wiązać się z koniecznością dodatkowych opłat pobieranych przez przewoźnika lotniczego, a także ponownej kalkulacji ceny imprezy turystycznej.

2.6. Podróżny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych osób towarzyszących w imieniu i na rzecz których zawiera Umowę w celach:

a) realizacji postanowień Umowy o świadczenie usług turystycznych;

b) przekazania przez Organizatora do Ubezpieczyciela danych osobowych Podróżnego i uczestników w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych dla celów związanych z realizacją świadczeń będących przedmiotem umowy z Ubezpieczycielem;

c) rozpatrywania reklamacji i dochodzenia przez strony ewentualnych roszczeń związanych z Umową.

2.7. Podróżny przy zawarciu Umowy może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestników w imieniu i na rzecz których zawiera Umowę w celach marketingowych (wykorzystywane dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny).

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Stronami Umowy są: Kamila Radwan i Grzegorz Nakonieczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKSPEDYCJA S.C. oraz Podróżny podpisujący Umowę. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

3.2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej lub może być zawarta przy pomocy trwałego nośnika (np. wymiany korespondencji e-mail, mms, itp.). Wszelkie jej zmiany również wymagają tej formy.

3.3. Dokonana przez Podróżnego rezerwacja udziału w imprezie turystycznej jest propozycją zawarcia umowy o zorganizowanie przez Organizatora imprezy turystycznej. W terminie 48 godzin od dokonania rezerwacji (przesłania Formularza rezerwacji) Organizator zobowiązany jest potwierdzić wszelkie warunki zarezerwowanej imprezy oraz zawrzeć na piśmie lub innym trwałym nośniku Umowę.

3.4. Podróżny podpisujący Umowę czyni to w imieniu własnym oraz ewentualnie wszystkich innych uczestników, których dane wpisze do formularza rezerwacji. Równocześnie Podróżny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej za wszystkich wpisanych uczestników. Podpisanie umowy w imieniu innych osób bez upoważnienia, spowoduje odpowiedzialność na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

3.5. Podróżny oświadcza, że w przypadku zawierania Umowy w imieniu i na rzecz osób małoletnich występuje jako ich opiekun prawny lub posiada stosowne upoważnienie od opiekuna prawnego osoby małoletniej.

3.7. Zawierając Umowę Podróżny deklaruje, że stan jego zdrowia oraz zgłoszonych przez niego uczestników pozwala na korzystanie ze świadczeń lub programu będących przedmiotem Umowy.

3.6. Organizator informuje, że dostępność usług turystycznych wynikających z zawieranej Umowy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wynika z indywidualnie uzgodnionych warunków związanych z konkretną imprezą. Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby w imprezach mogły brać udział osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

3.7. Oferta imprez turystycznych, znajdująca się na stronie www.ekspedycja.eu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. lecz jest zaproszeniem do zawarcia Umowy.

3.8. Wszystkie zdjęcia zakwaterowania, zamieszczone na stronie www.ekspedycja.eu są ilustracjami przykładowymi i mogą się nieznacznie różnić od faktycznego zakwaterowania Podróżnego.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI I CENA

4.1. Warunkiem realizacji świadczeń objętych Umową jest wpłacenie przed terminem rozpoczęcia imprezy pełnej ceny określonej w Umowie.

4.2. Podróżny w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest zapłacić zaliczkę w wysokości określonej w formularzu rezerwacji. Wpłata pozostałej części ceny powinna nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku gdy Umowa jest zawierana w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Podróżny zobowiązany jest do wpłaty całości ceny imprezy.

4.3. W przypadku, gdy cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w walucie obcej, stosuje się średni kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym dzień wpłaty. Dla płatności w kilku częściach za imprezę, której cena wyrażona jest w walucie, każda z płatności częściowych jest przeliczana na PLN według średniego sprzedaży NBP obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień wpłaty.

4.4. Dopuszczalną formą płatności jest przelew. Za dzień zapłaty przez Podróżnego ceny w formie przelewu uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie Organizatora.

4.5. Nie dokonanie wpłat w określonym w Umowie terminie może spowodować skreślenie z listy Podróżnych i rozwiązanie umowy zgodnie z pkt. 8.2. lit. b.

5. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY LUB CENY

5.1. Dane zawarte w opisie imprez turystycznych mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.

5.2. Organizator może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy jeżeli zmiana ta jest nieznaczna oraz powiadomi o niej Podróżnego.

5.3. W przypadku gdy Organizator będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić główne właściwości usług objętych Umową albo zaproponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy, to niezwłocznie powiadomi o tym Podróżnego. Po otrzymaniu informacji Podróżny w rozsądnym terminie, ale nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości Organizatora poinformuje Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od niej ze zwrotem wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną. Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie będzie oznaczało dorozumianą zgodę Podróżnego na zmiany.
5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania zastępczej imprezy turystycznej w przypadku zmian wspomnianych w punkcie 5.2. Jeżeli jej cena będzie niższa niż cena zmienionej imprezy objętej Umową, to Organizator zobowiązuje się zwrócić różnicę. Podróżny ma obowiązek powiadomienia, czy odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną, czy odstępuje od niej ze zwrotem wniesionych wpłat.

5.5. Organizator ma prawo zmienić cenę do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli wpływ na nią ma jedna z następujących okoliczności niezależnych od Organizatora:

a) zmiana cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,

b) wzrost podatków lub opłat od usług turystycznych, a także opłat urzędowych, lotniskowych lub portowych,

c) wzrost kursu walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

5.6. Podróżny może odstąpić od Umowy bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Organizatora, jeżeli cena imprezy w związku z okolicznościami z 5.4. wzrośnie o więcej niż 8% w stosunku do ceny umownej.

5.7. Organizator, w związku z uprawnieniem do zmiany ceny imprezy poprzez podwyższenie ceny, informuje jednocześnie, że Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt. 5.4., które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

6.1. Organizator odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy zgodnie z ofertą w granicach należytej staranności.

6.2. W przypadku, gdy po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogłyby zostać zrealizowane zgodnie z Umową, Podróżnemu zostaną zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z Umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła usunąć problemu w rozsądnym czasie, Podróżny może bez opłaty rozwiązać Umowę.

6.3. Program fakultatywny podczas imprezy będzie realizowany pod warunkiem zebrania minimum 30 uczestników.

6.4. Podróżny zobowiązany jest w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy do dostarczenia Organizatorowi wszystkich danych i dokumentów niezbędnych do zorganizowania imprezy, chyba że Organizator oczekiwał ich wcześniej i powiadomił o tym Podróżnego.

6.5. W trakcie trwania imprezy Podróżny winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic i pobytu na terenie krajów objętych programem imprezy. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno – dewizowych, administracyjnych i sanitarnych krajów, w których przebywa, a także do zachowania się stosownie do okoliczności i miejsca pobytu.

6.6. Podróżny zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w Umowie, ofercie i uzgodnionym na miejscu pobytu programie dnia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów związanych z niepunktualnym stawieniem się Klienta w miejscu odjazdu autokaru / odlotu. W przypadku podróży autokarem zbiórka 15 min. przed planowanym odjazdem, w przypadku podróży samolotem 2 godz. przed odlotem w hali odlotów.

6.7. Organizator ogranicza wielkość bagażu przewożonego przez Klienta w autokarze do jednej sztuki bagaż o maksymalnej wadze 20 kg na osobę, dodatkowo jedna para nart lub deska snowboardowa oraz jedna para butów narciarskich / snowboardowych. Z uwagi na wagę bagażu oraz jego rozmiar, prosimy o niepakowanie się do plastikowych walizek lotniczych.

6.8. W sytuacjach spornych w trakcie podróży dotyczących np. zajmowania miejsc w autokarze decydujący głos ma pilot autokaru.

6.9. Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, w szczególności opłaty za tzw. końcowe sprzątanie, opłat klimatycznych etc. wskazanych przez Organizatora w ofercie.

6.10. Podróżnemu podróżującemu na miejsce imprezy własnym środkiem transportu nie przysługują świadczenia związane z dojazdami organizowanymi przez Organizatora.


7. UBEZPIECZENIA

7.1. Organizator posiada obowiązkową polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki. Beneficjentem środków z tej polisy ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

7.2. W przypadku, gdy impreza zawiera pakiet ubezpieczeniowy w ramach oferty, Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami, zakresem i sumą ubezpieczenia. Dokładne informacje na temat warunków i zakresu ubezpieczenia dostępne są na stronie www.ekspedycja.eu oraz w siedzibie Organizatora imprezy. W trakcie imprezy Organizator jest obowiązany pomóc Podróżnemu w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Podróżnego w zakładzie ubezpieczeń.

7.3. Organizator informuje o możliwości wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych i nowotworowych w formularzu rezerwacji. Dokładne informacje na temat warunków i zakresu w/w ubezpieczeń dostępne są na stronie www.ekspedycja.eu oraz w siedzibie Organizatora imprezy.


8. ODWOŁANIE, REZYGNACJA Z IMPREZY, ZMIANA PODRÓŻNEGO

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i rozwiązania umowy nie później niż na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2 do 6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni, gdy nie osiągnie wymaganej minimalnej liczby Podróżnych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, potwierdzającym zawarcie umowy lub w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy z powodu nieuniknionych nadzwyczajnych okoliczności. Podróżnemu nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, lecz tylko zwrot wpłaconej ceny.

8.2. W każdym czasie przed rozpoczęciem imprez turystycznej Podróżny może zrezygnować z imprezy, odstępując od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Podróżny jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym zawarł umowę. Za datę rezygnacji przyjmuje się:

a) dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy;

b) dzień następujący po dniu, w którym Podróżny nie dokona obowiązującej umową zapłaty/dopłaty;

c) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Podróżny nie stawi się na miejscu zbiórki bądź w miejscu rozpoczęcia imprezy.

8.3. Jeżeli Podróżny odstąpi od umowy lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej/usługi turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz opłaty za odstąpienie stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punkcie 8.4 OWU poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy/usługi turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Podróżnego Organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od umowy. Opłata podlega potrąceniu z zapłaconej ceny za imprezę, usługę turystyczną. Pozostała po potrąceniu kwota zostanie zwrócona Podróżnemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez Podróżnego.

8.4. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie takich jak: odmowa wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych przypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne lub innych, Klient zobowiązany jest do pokrycia szkody, jaką poniósł Organizator, na skutek jego rezygnacji z imprezy.

8.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.3. standardowe koszty odstąpienia od umowy lub rezygnacji z uczestnictwa w imprezie wynoszą:

a) Do 31 dni przed datą wyjazdu – 10%

b) 30-20 dni - 30% ceny imprezy turystycznej,

c) 19-15 dni - 50% ceny imprezy turystycznej,

d) 14-7 dni - 75% ceny imprezy turystycznej

e) mniej niż - 7 dni 95% ceny imprezy turystycznej

8.6. Podróżny może zrezygnować z imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za rezygnację w przypadku wystąpienia w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do tego miejsca. Podróżnemu nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie lub zadośćuczynienie, lecz tylko zwrot wpłaconej ceny. Za nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności wynikające z COVID-19 w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie uważane są wyłącznie: zamknięty resort/hotel, konieczność odbycia kwarantanny po przyjeździe do resortu/hotelu oraz zamknięte granice Polski, kraju docelowego oraz krajów tranzytowych.

8.7. Podróżny może przenieść na osobę, spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, należne mu uprawnienia z tytułu Umowy pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszystkich wynikających z tej Umowy obowiązków. Przeniesienie tych uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, gdy Podróżny powiadomi go o tym, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy z jednoczesnym podaniem wszystkich niezbędnych danych osobowych tej osoby.

8.8. Jeżeli przeniesienie uprawnień przez Podróżnego na inną osobę wywoła dodatkowe koszty, Organizator żądając ich zapłaty wykaże jednocześnie ich zasadność.

8.9. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Podróżny i osoba przejmująca odpowiadają solidarnie.


9. SKARGI I REKLAMACJE

9.1. Ewentualne skargi i reklamacje dotyczące wadliwego wykonania Umowy Podróżny winien zgłaszać w trakcie imprezy na piśmie lub mailem Organizatorowi lub przedstawicielowi Organizatora, o ile jest obecny w czasie imprezy.

9.2. W przypadku spisania przez Podróżnego formularza reklamacji w czasie trwania imprezy, przedstawiciel Organizatora (pilot/rezydent) powinien ustosunkować się do przedstawionych uchybień i przedstawić działania podjęte w celu ich usunięcia. Następnie Organizator podejmie kroki wyjaśniające, po czym w formie pisemnej powiadomi o ich wynikach Klienta w terminie do 30 dni od daty złożenia reklamacji.

9.3. Podróżny jest uprawniony do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych (niezgodność).

9.4. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy:

a) winę za niezgodność ponosi Podróżny;

b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

9.5. Wszelkie odszkodowania przyznawane są wyłącznie po udokumentowaniu przez Klienta poniesionej szkody.

9.6. Organizator nie odpowiada za szkody, zmiany programu, niedogodności i utrudnienia spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Podróżnego, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, obostrzeń i restrykcji wynikających z pandemii COVID-19 lub byłyby spowodowane siłą wyższą.

9.7. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają regulacjom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami, Konwencji Montrealskiej z 1999 r., rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer może złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Podróżnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

9.9. W sytuacji gdy zachodzą okoliczności o których mowa w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.), a Organizator nie będzie w stanie zapewnić Podróżnemu zwrotu należności za imprezę turystyczną, wówczas wypłatę należnych środków może zapewnić Turystyczny Fundusz Pomocowy. Środki z Funduszu Pomocowego mogą zostać wypłacone na podstawie wniosków złożonych przez Organizatora i Podróżnego tylko w sytuacji gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.), które zostaną uznane w drodze komunikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana. Organizator turystyki oraz Uczestnik składa wniosek, o którym mowa powyżej przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.).

9.10. W zakresie wypłat, o których mowa w pkt 9.9. powyżej znajdują zastosowanie, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

9.11. Od każdego Podróżnego wymienionego w Umowie Organizator odprowadza składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Powrotów (TFP). W przypadku niewypłacalności Organizatora, jeżeli środki finansowe pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej nie wystarczą na pokrycie wszystkich należności na rzecz Podróżnego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o wypłatę Uczestnikowi należnych mu środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2. Strony oświadczają, że dokonają starań, aby sporne kwestie rozwiązać polubownie. W braku możliwości porozumienia sposób polubowny, strony poddają wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.